Chuyên mục: Nhân vật Crypto

Nhân vật Crypto nói về các câu chuyên về các nhân vật lịch sử hình thành và đóng góp vào công cuộc xây dựng Bitcoin và cryptocurrency, về lịch sử hình thành của Bitcoin, quá trình phát triển của Bitcoin, các sự kiện lịch sử.