Chuyên mục: Tin tức Blockchain

Blockchain là công nghệ sổ cái phân tán, công nghệ nền tảng của Bitcoin và các loại tiền điện tử, bao gồm các khối chứa dữ liệu giao dịch liên kết với nhau tạo thành 1 chuỗi